Capri by Fraser, Changi City, Singapore - Restraurant